Percussion Festival in Athens

Ram Kumar Mishra, tabla
Umashankar Vinayakram, ghatam
Leo Fernandes, lahara
Giorgos Glinos, pakhawaj